Mapa Jeziora Dąbie od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Żeglugowe mapy Jeziora Dąbie zaktualizowane – mogą być wykorzystywane zarówno w transporcie towarowym jak i turystyce

W sezonie 2019/2020 nie było konieczności prowadzenia akcji lodołamania, co nie zmienia faktu, że ekipy pracujące na Odrze miały szerokie pole do działania. Wody Polskie zaktualizowały mapę śródlądowych dróg wodnych na Jeziorze Dąbie. Mapy są cennym źródłem informacji o akwenie zarówno dla osób zajmujących się logistyką jak i dla turystów. Można je pobrać ze strony internetowej Wód Polskich w Szczecinie.

Mapy dróg wodnych przygotowane – przydatne dla turystów, ale i dla obsługi żeglugowej

Wody Polskie w Szczecinie opublikowały właśnie zaktualizowane mapy Jeziora Dąbie, które zawierają między innymi tory wodne, pływające oznakowanie nawigacyjne czy pozycje stanowisk sieciowych zgodnych z decyzjami na rok 2020. Mapy mogą być przydatne dla wszystkich użytkowników dróg wodnych i mowa tu zarówno o komunikacji żeglugowej, jak i o turystach, którzy korzystają ze Szczecińskiego Węzła Wodnego. Mapy w dwóch wersjach w postaci plików pdf można pobrać ze strony internetowej www.szczecin.wody.gov.pl

– Mapy skierowane są do wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych, od żeglugi towarowej (zgodnie z klasyfikacją śródlądowych dróg wodnych – Tor Główny na jeziorze Dąbie posiada Vb klasę) po małe statki sportowo-turystyczne. Pracownicy Obiektu Hydrotechnicznego Podjuchy każdej wiosny, po zakończonej akcji lodołamania przy pomocy specjalistycznych jednostek pływających wystawiają oznakowanie w Szczecińskim Węźle Wodnym – wyjaśnia Mateusz Zagata, starszy specjalista Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. Wody Polskie w Szczecinie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizują projekt pn. „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi”. Dzięki modernizacji oznakowania szlaki żeglowne będą lepiej widoczne a uprawianie żeglugi jeszcze bezpieczniejsze.

Dyrektor Duklanowski: „Korzystajmy, ale zachowajmy ostrożność. Koronawirus jeszcze nie ustąpił”

Od 4 maja zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii można uprawiać sporty wodne i motorowodne lub rekreację, przy czym z jednego sprzętu mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie

– Wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego zachęcamy do korzystania z akwenów w sezonie letnim. Szczeciński Węzeł Wodny jest wyjątkowo malowniczy i dzięki swojej różnorodności stanowi wyjątkowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Cieszy nas też mający miejsce od kilkunastu już praktycznie lat „powrót Szczecina nad wodę” wyrażający się w coraz szerszym propagowaniu korzystania z wodnych atrakcji turystycznych naszego miasta. Jednocześnie, kiedy z jednej strony zapraszamy do spędzania czasu nad wodą, bo każda okazja jest do tego dobra, pamiętajmy o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa wskazanych w najnowszych dokumentach rządowych i ministerialnych, gdyż pandemia koronawirusa nadal nie ustąpiła – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Mapa Jezioro Dąbie – załącznik

Źródło: szczecin.wody.gov.pl

„Dorsz ością stoi” – stanowisko ZMPSiŚ SA i oświadczenie w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich

Wprowadzony w styczniu tego roku zakaz połowu dorszy pozwalał rybakom na niewielki odłów tej ryby w przypadku poławiania innych gatunków. Tak zwany przyłów nie mógł być większy jednak niż 10 procent połowu innej ryby.

Komisja Europejska pozwoliła nam na odłowienie, w 2020 roku, w ramach przyłowu 529 ton dorszy. Sytuacja zmienia się jednak z dniem 1 maja, od kiedy dorsz nie może pojawić się w siatkach rybaków również w przyłowie.

Do organizacji rybackich i przedstawicieli środowisk rybaków morskich trafiło właśnie pismo podpisane przez Janusza Wronę, dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ministerstwo informuje w nim o całkowitym zakazie przyłowu dorszy. Związane jest to z unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie pod koniec marca.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1838 ustalającym uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/124 od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia w podrejonach 25 i 26 Morza Bałtyckiego zakazane są połowy dorsza – czytamy w piśmie z ministerstwa gospodarki morskiej.

W tym samym piśmie jest również informacja o tym, że jednostki rybackie o długości nieprzekraczającej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli (z wyjątkiem takli dryfujących), węd ręcznych oraz podrywek lub innych biernych narzędzi połowowych na obszarach, na których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe mogą ewidencjonować przyłowy dorszy.

Warunkiem jest jednak, aby kapitanowie tych statków zapewnili możliwość monitorowania działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego. Chodzi tu o montowanie systemu AIS, który będzie na bieżąco podawał pozycję jednostki.

Łowiska zachodnie (podobszar 24), który obejmuje również polskie łowiska na zachód od Dziwnowa będzie objęty zakazem od 1 czerwca do 31 lipca. Tutaj również zapis nie będzie dotyczył łodzi poniżej 12 metrów rybackich.

Zakazy związane są z corocznym tarłem dorszy.

Warto dodać, że na dzień 20 kwietnia Polska odłowiła 28,47 procent tegorocznego limitu dorszowego. Jest to 150,6 tony z 529 ton dorsza, które możemy odłowić w ramach przyłowu przy połowach innych ryb.

Zakaz połowu dorszy obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Nieoficjalnie mówi się jednak, że będzie przedłużony na kolejne 3 lata. Do końca 2023 roku.

autor tekstu: Hubert Bierndgarski (portalmorski.pl)

Stanowisko Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA a sprzeciw organizacji rybackich i armatorów

„cyt”

W związku z zapowiedziami Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich blokowania portów, w tym portu w Świnoujściu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wyraża swoje głębokie zaniepokojenie w powyższej kwestii oraz apeluje o odstąpienie od zapowiadanej blokady.

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że zakaz połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego nałożony przez Unię Europejską oddziałuje bezpośrednio na sytuację ekonomiczną podmiotów oferujących morskie rejsy wędkarskie w tamtym regionie.

Niemniej, zapowiadana blokada budzi niepokój ZMPSiŚ SA, bowiem jej realizacja będzie wywoływała negatywne konsekwencje finansowe. Naruszanie ciągłości logistycznego łańcucha dostaw poprzez blokowanie, czy też opóźnianie obsługi statków w portach w Szczecinie i Świnoujściu, powodować będzie wielomilionowe straty tak po stronie ZMPSiŚ SA, czy przedsiębiorstw portowych, jak i wszystkich innych podmiotów powiązanych z łańcuchem dostaw, co w obecnej dobie pandemii koronawirusa ma ogromne znaczenie. Ponadto zapowiadana akcja zagraża bezpieczeństwu żeglugi oraz załóg statków, jak również w kontekście blokowania, czy opóźniania dostaw LNG do terminalu gazowego w Świnoujściu godzi w kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dodatkowo blokada ruchu promów na trasie Świnoujście–Ystad, Świnoujście-Trelleborg skutkować będzie nagromadzeniem samochodów ciężarowych, a w rezultacie zatorami drogowymi w samym Świnoujściu, jak na drogach doń prowadzących. Taka blokada międzynarodowej wymiany handlowej przyniesie ogromne straty finansowe i wizerunkowe naszego kraju.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż obrana forma protestu jest nie do zaakceptowania i w przypadku realizacji zapowiedzianej blokady i poniesienia przez ZMPSiŚ SA z tego tytułu szkody majątkowej, Spółka rozważy wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko organizatorom i uczestnikom blokady.

Źródło: portalmorski.plport.szczecin.pl/pl/

Projekty – Port Gdynia „finalizacja projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży”

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA finalizuje realizację projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr projektu RPPM.01.01.01-22-0063/16.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA jest partnerem konsorcjum badawczo-rozwojowego z udziałem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz firmy Enamor Sp. z o.o., która jest Liderem projektu.

Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości granicznych przy nabrzeżach portowych. Opis projektu znajduje się na stronie Portu Gdynia.

Po dwóch latach prac analitycznych i modelowych w marcu 2020 r. nastąpiło finalne zainstalowanie prototypu urządzeń pomiarowych, specjalistycznych czujników powiązanych ze innowacyjnym systemem edycji pomiarów, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Docelowy system IT transmisji danych i alarmowania podlega więc wdrożeniu w warunkach rzeczywistych Portu Gdynia.

Cały proces wdrażania systemu składał się z następujących etapów

Opracowania architektury systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków – podczas którego wybrano do analizy najbardziej obciążone ruchem statków Nabrzeże Helskie II. W tym zakresie ZMPG SA wykonał analizy konstrukcji wsporczych, rozmieszczenia i połączeń systemu czujników na nabrzeżu; następnie dokonano analiz konfiguracji systemu transmisji i wizualizacji danych; podano również wymagania w zakresie granicznych wartości prędkości strumieni zaśrubowych dla wybranych typów umocnień nabrzeży portowych.

1. Opracowanie modelu testowego pomiarowego opartego o 3 czujniki – podczas którego działali partnerzy ZMPG SA, który sam przedstawił wymagania eksploatacyjno-techniczne dla zestawu pomiarowego dostosowane do różnych typów statków obsługiwanych w porcie; Zarząd Portu udostępnił także stanowisko badawcze na Nabrzeżu Helskim II.

2. Wykonanie modelu funkcjonalnego systemu – w ramach którego ZMPG SA przygotował część mechaniczną modelu, związaną z nabrzeżem i asystował przy budowie stanowiska laboratoryjnego oraz dokonał akwizycji danych pomiarowych.

3. Wykonanie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna – tutaj największą rolę Zarząd Portu odegrał właśnie na początku br. w przygotowaniu instalacji zasilania systemu oraz konstrukcji wsporczej dla urządzeń, a obecnie przeprowadza analizę charakterystyk prototypu ze względu na przejrzystość informacji.

Projekt finalnie – ze względu na utrudnienia w pozyskaniu niezbędnych podzespołów urządzeń trwał w okresie od 1.04.2017 r. do obecnego końcowego etapu w kwietniu 2020 r.

Na bieżąco dokonywane są również rozliczenia kosztów i wydatków kwalifikowanych projektu, które mogą osiągnąć kwotę 835.245,34 zł, a maksymalna wartość dofinansowania unijnego może wynieść 561.614,27 zł.

Źródło: portalmorski.plPort Gdynia SA

Ważne !!!! – Zniesienie zakazu przemieszczania się na terytorium RP

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), Urząd Morski w Szczecinie informuje, że, zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia, od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.

W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, kapitanaty i bosmanaty portów w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w powyższym rozporządzeniu, w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.

Pełna treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697)

 

Źródło: ums.gov.pl

Zaproszenie do składania ofert na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – nr sprawy Sz-351-303-2019.

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nr Sz-351-303-2020 na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie .

Pliki do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

Termin składania ofert 20.04.2020r. do godziny 14:00 na adres Zamawiającego Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin lub przesłać na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

Źródło: szczecin.uzs.gov.pl

Ważne !!! Komunikat w sprawie składania wniosków oraz odnawiania świadectw GMDSS

Statek

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze znaczące utrudnienia w odnawianiu świadectw GMDSS:

a/ Świadectw radioelektronika pierwszej klasy (First Class Radio Electronic Certificate);
b/ Świadectw radioelektronika drugiej klasy GMDSS (Second-Class Radio Electronic Certificate) ;
c/ Świadectw ogólnych operatora GMDSS (General Operator’s Certificate GOC);
d/ Świadectw ograniczonych operatora GMDSS (Restricted Operator’s Cetificate ROC), kierując się wytycznymi określonymi w piśmie okólnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej Nr 4204/Add.5 z dnia 17 marca 2020 r. informujemy, że:

1/ Marynarze, których świadectwa GMDSS utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, spełniający warunki do ich odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 99), oprócz dotychczasowej formy składania wniosków do Prezesa UKE, mogą składać wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami i zdjęciem, również w formie elektronicznej, z wykorzystaniem platformy PUE lub ePUAP.

2/ Z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), które całkowicie uniemożliwiają marynarzom, obecnie zatrudnionym na statkach, złożenie wniosku o odnowienie świadectwa, przyjmuje się, że świadectwa GMDSS posiadane przez marynarzy spełniających warunki do ich odnowienia, których świadectwa GMDSS utraciły ważność z dniem 1 marca 2020 r. i później lub w najbliższym czasie utracą ważność, są ważne do dnia 1 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na brak uzgodnień międzynarodowych w tym zakresie, takie przedłużenie ważności świadectwa może nie zostać uwzględnione przez wszystkie administracje morskie innych krajów.
Informacja o przedłużeniu ważności świadectw GMDSS jest również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie dedykowanej do potwierdzania ważności świadectw GMDSS.

Źródło: uke.gov.pl

Ważne dla okolic Szczecina !!! Zmiany częstotliwości nadawania telewizji naziemnej w województwie zachodniopomorskim

Anteny

W nocy z 29 na 30 marca br. dojdzie do zmiany częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej w ramach Multipleksu 1 oraz 4. Zmiany dotyczą obszarów Białogardu i Koszalina.

Zmiana częstotliwości nadawania programów dotyczyć będzie wyłącznie emisji multipleksu pierwszego (MUX-1) oraz multipleksu czwartego (MUX-4) w województwie zachodniopomorskim. Przełączenie nastąpi w nocy z 29 na 30 marca w godzinach 0:00-5:00. Konieczność zmiany częstotliwości nadawania wynika z prowadzonego w Polsce projektu refarmingu pasma 700 MHz. Sygnał zostanie przeniesiony odpowiednio z kanału 45 na 21 (MUX-1) oraz z kanału 40 na 28 (MUX-4).

W ramach MUX-1 nadawane są programy TVP ABC, EskaTV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, StopklatkaTV, FokusTV. Informacje o emisji programów w ramach MUX-4 dostępne są na stronach Cyfrowego Polsatu lub INFO TV FM.

Widzowie, których dotyczą zmiany w sposobie nadawania, nie muszą dokonywać żadnych korekt ustawień anten odbiorczych. Po przeprowadzeniu zmian częstotliwości emisji, większość odbiorników telewizyjnych powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku starszych telewizorów może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów przez odbiorcę. Jest to operacja prosta do przeprowadzenia poprzez menu ustawień telewizora, z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania.

W zasięgu emisji MUX-1 z obiektu nadawczego Emitel „RTCN Białogard/Sławoborze” znajdują się gminy: Barwice, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Brojce, Brzeźno, Czaplinek, Dobra, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Golczewo, Gościno, Gryfice, Grzmiąca, Ińsko, Kamień Pomorski, Karlino, Karnice, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Manowo, Maszewo, Mielno, Nowogard, Ostrowice, Płoty, Połczyn-Zdrój, Przybiernów, Rąbino, Radowo Małe, Resko, Rewal, Ryman, Siemył, Sławoborze, Świdwin, Świerzno, Świeszyno, Trzebiatów, Tychowo, Ustronie Morskie, Węgorzyno i Złocieniec.

Tak zwany „refarming pasma 700 MHz” to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z zakresu częstotliwości 470–790 MHz do węższego zakresu 470–694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G). Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Informacje na temat zmian dostępne są na stronie internetowej Emitel. Aktualne parametry stacji nadawczych można sprawdzić na stronie operatora. [otwórz w nowym oknie].

Źródło: uke.gov.pl

 

ALERT RCB !!!