Miasto chce przejąć nabrzeża

Miasto chce przejąć nabrzeża

Sytuacja prawna reprezentacyjnych nabrzeży położonych u podnóża Wałów Chrobrego jest dosyć skomplikowana. Warto jednak się z nią zapoznać, by poznać i zrozumieć sens starań miasta o przejęcie i remont bulwarów.

Kto zarządza nabrzeżami przy Wałach Chrobrego?

Obecnie Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim w Szczecinie zarządza spółka Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o., której wspólnikami są państwowa Żegluga Polska (51% udziałów) i miejska Żegluga Szczecińska (49% udziałów). Jak widać miasto ma mniejszy wpływ na to, co dzieje się z tym miejscem. Stąd chęć odkupienia udziałów od Żeglugi Polskiej. Taki scenariusz pozwoliłby na decydowanie o nabrzeżach, ich remont i modernizację.

Co robimy, by przywrócić bulwary miastu?

Żegluga Szczecińska 15 listopada 2017 roku zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową przeciwko Polsteam – Żegluga Szczecińska o wydanie Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego w Szczecinie w celu wyjaśnienia trwających od wielu lat wątpliwości co do ważności umowy, na podstawie której w 1998 roku ówczesne Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska przeniosło na spółkę (jako aport) prawo wieczystego użytkowania tych terenów. Żegluga Szczecińska, jako następca prawny Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska, wniosła do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum pozew o wydanie tych nabrzeży.

Dlaczego do tego doszło?

Miejska spółka Żegluga Szczecińska od kilku lat próbowała znaleźć polubowne rozwiązanie sprawy wadliwie wniesionego w 1998 roku aportu. Wspólnicy zawarli w sierpniu 2016 roku przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Polsteam, na mocy której Żegluga Szczecińska stałaby się stuprocentowym właścicielem spółki Polsteam, a przez to z powrotem wieczystym użytkownikiem nabrzeży. Na zawarcie umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność udziałów, decyzją z 9 grudnia 2016 roku Minister Skarbu Państwa nie wyraził zgody.

W związku z powyższym Żegluga Szczecińska zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Spółka stoi na stanowisku, że bezwzględnie należy doprowadzić do stanu, w którym prawowity użytkownik będzie w posiadaniu terenu, co następnie umożliwi oczekiwaną przebudowę i modernizację – wzorem pozostałych bulwarów i nabrzeży.

Co dalej?

Sąd uznał za uprawdopodobnione argumenty zawarte w pozwie złożonym przez Żeglugę Szczecińską i 21 listopada br. wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez zakaz obciążania nabrzeży ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także zakaz oddawania ich w najem, dzierżawę, leasing i użyczenie. Sąd 22 listopada dokonał wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nabrzeży wzmianki o powyższych zakazach.

Co dzięki temu osiągnięto?

Dzięki temu Polsteam – Żegluga Szczecińska nie będzie mogła zaciągnąć pożyczki od innej spółki grupy PŻM – Polsteam Frachtowanie, co planowała Rada Nadzorcza. W naszym mniemaniu plan Żeglugi Polskiej polegał na udzieleniu pożyczki pod zastaw Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego spółce Polsteam – Żegluga Szczecińska, która od lat generuje straty i nie miałaby możliwości finansowych obsługi i spłaty zobowiązania. Wynikiem takiego działania byłoby odebranie nabrzeży przez pożyczkodawcę – Polsteam Frachtowanie – a więc pośrednio przez Żeglugę Polską. Miasto nie może zgodzić się na takie przejęcie nabrzeży, bo, uniemożliwi to oczekiwaną przez mieszkańców modernizację i renowację nabrzeży.

Dodatkowo Żegluga Szczecińska – jako 49-procentowy udziałowiec Polsteam Żeglugi Szczecińskiej – wniesie o likwidację spółki z uwagi na generowane, milionowe straty. Taki scenariusz sprawiłby, że nabrzeża (dzięki zabezpieczającym zapisom w umowach wprowadzonych przez miasto w roku 2013) wróciłyby do Żeglugi Szczecińskiej.

Czeka nas zatem sprawa sądowa, której wyniki może zaważyć na przyszłości jednego z najpiękniej położonych miejsc w Szczecinie.

Źródło: szczecin.eu

Podziel się wiadomością.....